Snow White Sleep

Snow White Sleep

self portrait photograph

Snow White Glass Coffin

Snow White Glass Coffin

self portrait photograph

The Selkie

The Selkie

self portrait photograph

Left Behind

Left Behind

self portrait photograph

The Embroidered Gown

The Embroidered Gown

self portrait photograph

Hatter II

Hatter II

self portrait photograph

My Frida II

My Frida II

My Frida

My Frida

self portrait photograph

The Holly and the Ivy

The Holly and the Ivy

self portrait photograph

The Portrait

The Portrait

self portrait photograph

In Shadows

In Shadows

self portrait photograph

My Queen E

My Queen E

self portrait photograph

Undine

Undine

self portrait photograph

Eclipse

Eclipse

self portrait photograph

Emerge

Emerge

self portrait photograph

With My Pascal

With My Pascal

self portrait photograph

Tolerable

Tolerable

self portrait photograph

Partner

Partner

self portrait photograph

No Rest for the Weary

No Rest for the Weary

self portrait photograph

The Enchanted Water Mirror

The Enchanted Water Mirror

self portrait photograph

Fox Spring

Fox Spring

self portrait photograph

The Enchanted Water Mirror II

The Enchanted Water Mirror II

self portrait photograph